Tijdsduur

Het 了 partikel wordt op veel verschillende manieren gebruikt, zo ook om aan te geven hoelang een bepaalde actie duurt/geduurd heeft.

 

Acties die compleet zijn

Als je wilt aangeven hoelang je iets gedaan hebt gebruik je de onderstaande structuur:

Subject + Werkwoord + 了 + Tijd + Object

De 了 wordt dus achter het werkwoord geplaatst, om aan te geven dat de actie compleet is. Vervolgens wordt de tijd hoelang de actie geduurd heeft daar achter geplaatst. Hieronder volgen een paar voorbeelden:

他學了一年中文

Tā xué le yī nián Zhōngwén.

He studied Chinese for a year.

我看了一個晚上書

Wǒ kàn le yī gè wǎnshang shū.

I read books all evening.

媽媽看了一天電視

Māma kàn le yī tiān diànshì.

Mom watched TV all day.

他在Google 做了八年經理

            Tā zài Google zuò le bā nián jīnglǐ.

He worked as a manager at Google for eight years.

我們坐了十五個小時飛機去美國

Wǒmen zuò le shíwǔ gè xiǎoshí fēijī qù Měiguó.

We took a fifteen hour flight to the United States.

 

Zoals eerder gezegd is de structuur hierboven bedoeld om aan te geven hoelang een complete actie heeft geduurd. Alleen als we heel strikt zijn is er niks aan de zinnen hierboven dat aangeeft dat de actie compleet/gedaan is of dat de actie nog bezig is. Om zonder twijfel aan te geven dat de actie compleet/gedaan is, kun je een Tijdsbepaling toevoegen. Deze kan voor of na het Subject komen waardoor de structuur er zo komt uit te zien:

(Tijdsbepaling) + Subject + (Tijdsbepaling) + Werkwoord + 了 + Tijd + Object

Voorbeelden hiervan zijn:

昨天他寫了一天作業

Zuótiān tā xiě le yī tiān zuòyè.

He did his homework all day yesterday.

我剛才打了半個小時電話

Wǒ gāngcái dǎ le bàn gè xiǎoshí diànhuà.

I was on the phone for half an hour.

他今天喝了一個晚上酒

Tā jīntiān hē le yī gè wǎnshang jiǔ.

He drank alcohol all night.

我昨天玩了一個下午遊戲

            Wǒ zuótiān wán le yī gè xiàwǔ yóuxì.

Yesterday, I played games all afternoon.

上個周末我和老公開了三個小時車回老家 

Shàng gè zhōumò wǒ hé lǎogōng kāi le sān gè xiǎoshí chē huí lǎojiā.

Last weekend, my husband and I drove three hours to our hometown.

 

Maar hoe zeg je nou hoelang een actie is die nog niet af is maar nog bezig is? Daarvoor gebruik je de onderstaande structuur:

Subject + Werkwoord + 了 + Tijd + 了

Vergelijken met de vorige (basis)structuur is het enige verschil dat er een extra 了 wordt toegevoegd achter de Tijd. Je zou deze 了kunnen interpreteren als ‘tot nu toe’. (Let op interpreteren niet vertalen!) Hieronder volgen wat voorbeelden:

你睡了一天了

            Nǐ shuì le yī tiān le.

You have been sleeping for the whole day.

他在北京住了兩年了

Tā zài Běijīng zhù le liǎng nián le.

He has been living in Beijing for two years.

這個會, 他們開了兩個小時了

Zhège huì, tāmen kāi le liǎng gè xiǎoshí le.

They’ve been holding this meeting for the past two hours.

我在這兒等了半個小時了

            Wǒ zài zhèr děng le bàn gè xiǎoshí le.

I have been waiting here for half an hour.

他們在酒吧待了一個晚上了

Tāmen zài jiǔbā dāi le yī gè wǎnshang le.

They have been staying at the bar for the whole evening.

 

Misschien is het je wel opgevallen maar geen van de zinnen hierboven hebben een Object in de zin gehad. Als het Werkwoord een Object heeft dan wordt het werkwoord vaak herhaald de structuur ziet er dan als volgt uit:

Subject + Werkwoord + Object + Werkwoord + 了 + Tijd + 了

Voorbeelden hiervan zijn:

我學中文學了一年了

Wǒ xué zhōng wénxué le yī niánle

I have been learning Chinese for a year.

他打電話打了一個多小時了

            tā dǎ diànhuà dǎ le yīgè duō xiǎoshíliǎo

He has been on the phone for more than an hour.

老闆打遊戲打了一個上午了

            lǎobǎn dǎ yóuxì dǎ le yīgè shàngwǔle

The boss has been playing games all morning.

你洗澡洗了差不多一個小時了

            nǐ xǐzǎo xǐ le chàbùduō yīgè xiǎoshíliǎo

You have been showering for almost an hour.

媽媽看電視看了一晚上了

            māmā kàn diànshì kàn le yī wǎnshàngle

Mom has been watching TV all evening.

 

Zoals je nu vast wel door hebt is zeggen hoe lang je iets gedaan hebt in het Chinees best wel simpel. Zeggen hoe lang je iets niet gedaan hebt is net zo makkelijk. Het heeft alleen een iets andere structuur namelijk:

Subject + Tijd + 沒 + Werkwoord + Object + 了

Dus nu komt de Tijd recht achter het Subject en wordt 了 achterin de zin gezet. Let wel op, het werkwoord moet ontkent worden met 沒 want de actie heeft niet plaatsgevonden! Hieronder volgen wat voorbeelden:

他已經三天沒洗澡了

Tā yǐjīng sān tiān méi xǐzǎole

He has already gone three days without showering.

我兩年沒抽煙了                               

wǒ liǎng nián méi chōuyānle

It’s been two years since I smoked.

你們多長時間沒回家看爸媽了

nǐmen duō cháng shíjiān méi huí jiā kàn bà māle

How long has it been since the last time you went back home to visit your parents?

我爺爺去了台灣以後已經三十年沒回家了

wǒ yéyé qùle táiwān yǐhòu yǐjīng sānshí nián méi huí jiāle

It’s been 30 years since my grandpa left home for Taiwan.

她媽媽去世以後, 他都兩個多月沒出門了

tā māmā qùshì yǐhòu, tā dōu liǎng gè duō yuè méi chūménle

She hasn’t been out for more than two months since her mother passed away .

Misschien vind je dit ook interessant